වදිනෙමු බක්කුල මහ සෑ රද ...

Sangayanawata kalayai (සංඝායනාවට කාලයයි) - Deepika Priyadarshani

FEATURED VIDEOS

 

                      

TALK SHOWS

MUSIC

2017.05.10 බක්කුල මහා සෑය ආරම්භක මුල්ගල් තැබීමේ පුණ්‍යකර්මය

Hide Main content block